Mevzuat
Yönetmelikler

Atık Yönetimi

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Ek1-2-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 )

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Harfiyat Toprağı - İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Ekler) (Atık Listesi)

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) ( YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR )

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Hava Yönetimi

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir..)

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Kimyasallar Yönetimi

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği (Ekler)

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği

Enerji Yönetimi

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Ekler)

Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (Ekler)

Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzerine Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

Su ve Toprak Yönetimi

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) (Değişiklik İçin)

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (Ekler)

Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Maden Yönetimi

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (Ekler)

I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetlerinde İzin Yönetmeliğinde Değişiklik


İzin ve Denetim

Çevre Denetimi Yönetmeliği Değişiklik

Çevre Gorevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Değişiklik

Ölçüm ve İzleme

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (EK)

Diğer

Tıbbi laboratuvarlar Yönetmeliği (Ek)

Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ( Ek1 - Ek2 - Ek3 - Ek4 - Ek5 - Ek6 )

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik (Ek)

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Ekler Değişiklik

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Ekler

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008)

Özel Hastahaneler Yönetmeliği Değişiklik Ekler Değişiklik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişiklik

Mera Yönetmeliği

 
Tebliğler

Atık Yönetimi

Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat Değişiklik İçin..

Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (Yürütmesi Durdurulan )

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)

Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ (Yürürlükten Kaldırıldı)

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ

Su ve Toprak

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği(30/06/2009 tarih ve 27274 sayılı)

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği(27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.)

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) Değişiklik İçin..

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ

Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)

Deniz ve Kıyı Yönetimi

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ Degişiklik

Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3)

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)

Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3)

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)

Kimyasal Yönetimi

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizayson Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizayson Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/7)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/6)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Aatıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3)

İzin ve Denetim

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/ 1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

Enerji Yönetimi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10'uncu Maddesinde ve 53 26 Sayılı Kabahatler Kanununun 3. ve 17/7. Maddeleri

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İklim Değişikliği

Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği (Ekler..)

Diğer

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizayson Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizayson Tebliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizayson Tebliği

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizayson Tebliği

Yeterlik Belgesi Tebliği (DEĞİŞTİ)

Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ ( YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

 
Genelgeler

Atık Yönetimi

Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi (2011/13)

Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge (2011-10)

Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge ( 2011/6)

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşletme Tesisleri

Atıkların Düzenli Depolamasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/9)

Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler (2010/2)

Tıbbi Atıkların Bertarafına Dair Genelge ( 2010/17) (Ekler)

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2009-09)

2010/09 sayılı "Entegre Atık Yönetim Planı" Genelgesi (Klavuz) (Dağıtım) (Dağıtım Listesi)

Harfiyat Toprağı - İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri (2008/6)

Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge

Tıbbi Atıkların Sterilizaysonu Hakkında Genelge (2006/14)

Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14)

Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005-11)

Katı Atık Genelgesi (2004-7)

İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge

Katı Atık ve Atık Su Yönetimi Genelgesi (2004-12)

Hava Yönetimi

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge. (2009-19)

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi.(2009-15)

Yetki Devri Genelgesi. (2009/13)

2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi. (2009/12)

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi. (2009/4)

(2008/11) Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge. (2008/16 )

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi

Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi.

Gürültü Yönetimi

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)

Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi.

Deniz ve Kıyı Yönetimi

Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi) Genelgesi

Derin Deniz Deşarjı Genelgesi(2006/21)

2006/21 Sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2011/2) (DEĞİŞİKLİK)

Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi. (2009-16)

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi. (2009/6)

Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi (2008/13)

İzin ve Denetim

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Ölçüm ve İzleme

Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2010/3)

Diğer

Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2011/1)

İç Genelge (SGB NO: 5) - Görüş Talepleri.

2006/19 Sayılı Genelge Kapsamında yetki devri yapılan Belediye Başkanlıkları listesi.

2008 Enerji Verimliliği Yılı İle İlgili Genelge

 
Değişiklik Yönetmelikler
 • Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Özel Hastahaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele (Ekler)
 • Bazı Tehlikeli Maddelerin , Müstahzarların ve Eşya Üretiminde, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele (Ekler)
 • Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişikliklik Yapılmasına Dair Tebliğ...İncele
 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklişk Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Özel Hastahaneler Yönetmeliğinde Değişiklişk Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İncele
 • Çevre Denetimi Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik ... İncele
 • Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik ... İncele
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İncele
 • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İncele
 • Sanayi Kaynaklı Hava kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik... İncele
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... İncele
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... İncele
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... İncele
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...İncele
 • Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...İncele
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...İncele
 • Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...İncele
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...İncele
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...İncele
 • Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 • Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..İncele
 •  


  free pokerfree poker